top of page

Hakkımızda
Future Biochemistry and Bioscience dergisi, Türkçe ve İngilizce olmak üzere temel bilimler, klinik bilimler, öğretme ve öğrenmede yenilikçi teknikler, güncel ve geleceğe dönük laboratuvar eğitim uygulamaları, eğitim amaçlı kullanım için yazılımların açıklamaları, sağlık bilimleri eğitiminin tüm yönleriyle ilgili bilimsel ve son teknolojik araştırmaları ve sağlık alanlarındaki deneysel ve klinik
araştırmaları, olgu sunumlarını, derleme, editöre mektup ve teknik not  şeklindeki yayınları değerlendirmek için kabul eden ve yılda  iki sayı olarak yayınlanan multidisipliner hakemli bir sağlık bilimleri dergisidir. Derginin amacı, sağlık alanları ve biyoteknolojideki inovatif yaklaşımların paylaşılması, gelişmelerin takip edilmesi, nitelikli bir kaynak oluşturması ve araştırmaların akademik yayına dönüştürülerek ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlamasıdır. Yazarların gönderdiği yayınlar Turnitin/Ithenticate intihal programı ile kontrol edilmekte ve uygun olmayan yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır.

 

Makale Yazım Şablonu

 

Yazım Kuralları 
Genel Bilgiler 

 

Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya
yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması, bilimsel ve etik kurallara uygun şekilde hazırlanması gerekir. 
Bilimsel toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir. 

 

Etik Kurallar

 

Etik kurul izni gerektiren araştırmalar; anket, mülakat, gözlem, deney ve görüşme teknikleri
kullanılarak katılımcılardan veri toplanan her türlü araştırmalar, insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan
çalışmalar, kişisel verilerin korunması kanunu gereği retrospektif çalışmalardır. 
Çalışmaya dahil edilen tüm hasta ve kontrol bireylerinin bilgilendirilmiş onam formunu imzaladığı
metin içinde belirtilmelidir. 
Eğer çalışmada deney hayvanı kullanılmışsa Materyal-Metot kısmında ilgili etik kuruldan alınan
onayın tarih ve sayı numarası belirtilmelidir. 
 

Makale Hazırlama Şekli ve Biçimi 
Başlık 

 

Yazının başlığı araştırmalarda 100 karakter, olgu bildirilerinde 80 karakteri geçmemelidir. Kısa başlık
(running head) 50 karakteri geçmemelidir. Başlık hem İngilizce hem de Türkçe yazılmalıdır. Başlık
altında tüm yazarların ad-soyadı ve çalışmanın yapıldığı kurum bilgisi yer almalıdır. Sorumlu yazarın
adı ve soyadı, telefon numarası, e-posta ve yazışma adresleri bulunmalıdır.
Yazarların ORCID numaraları eklenmeli.
 

ÖZ

 

Öz bölümünde çalışmanın yenilikleri ve temel bulguları vurgulanmalıdır. Öz ün, Türkçe ve İngilizce
olarak minumum 150 maksimum 250 kelime olmasına dikkat edilmelidir. Öz Türkçe metinlerde
Amaç, Materyal-Metot, Bulgular, Sonuç; İngilizce metinlerde ise Background, Materials-Methods,
Results, Conclusions bölümlerinden oluşmalıdır. Anahtar kelime sayısı en az 3 en fazla 6 olmalıdır. 

Metinde sade ve anlaşılır yazım dili kullanılmalı ve gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. 12 punto yazı
büyüklüğünde Times New Roman karakterleriyle tek satır aralığıyla ve paragraflar iki yana yaslanmış
olarak yazılmalıdır. Metin içindeki kısaltmalar, ilk kullanıldıkları yerde parantez içinde verilmelidir.
Öz de kısaltma kullanılmamalıdır. 

 

Grafiksel özet
 
Grafiksel  özet, makalenin ana bulgularının tek, kısa, resimli ve görsel bir özetidir.Grafiksel bir özet,
okuyucuların makalenin ana mesajını hızlı bir şekilde anlamasına, taramayı teşvik etmesine ve
okuyucunun ilgi alanına en uygun araştırmayı belirlemesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Bir grafiksel özet, tek resimli bir dosya olmalı ve bir süreci göstermeli veya  önemli bir noktayı ifade
etmelidir. Grafiksel özetin net bir başlangıcı ve sonu olmalıdır. Tercihen yukarıdan aşağıya ya da
soldan sağa okunmalıdır. Dikkat dağıtıcı ve karışıklık yaratan unsurlar mümkün olduğunca
azaltılmaya çalışılmalıdır. 
Minimum 300 dpi çözünürlük kullanarak minimum 531 x 1328 piksel (hxw) olmalıdır.TIFF, PDF,
EPS  ve MS Office dosyaları tercih edilmelidir. Herhangi bir metin, görüntü dosyasında olmamalıdır. 
 

Giriş

 

Bölüm başlıkları numaralandırılmalı, kelimelerin ilk harfi büyük ve bold karakterde yazılmalıdır. Ana
bölüm başlığından sonra 1.5 satır boşluk bırakılmalıdır. Bu bölümde, çalışma ile ilgili literatür bilgisi
verilmeli, çalışmanın gerekçesi ortaya konularak amacı vurgulanmalıdır. İlgili literatürün detaylı
tartışması giriş bölümünde değil, sonuçların tartışmasında yer almalıdır.
 

Materyal-Metot 

 

Kullanılan materyal ve metot başka araştırmacılar tarafından da kullanılacağı için net bir biçimde
anlatılmalıdır. Standart kabul edilen yöntemler kısaca ya da isim olarak ifade edilmeli veya atıf
yapılarak belirtilmelidir. Verilerin toplanması, bireylerin demografik özellikleri ve istatistiksel
analizler detaylı anlatılmalıdır. 
 

Bulgular

 

Çalışma sonuçlarının sunulması sürecinde tekrar olabilecek tablo ve şekillerden
kaçınılmalıdır.İstatistiksel anlamlılık durumunu belirtmek için kullanılan " p-değeri"'nin   gerçek değeri
verilmelidir. Metin içerisinde verilen sayısal ifadelerde ondalık basamak ayıracı olarak Türkçe
makalelerde virgül, İngilizce makalelerde nokta kullanılmalıdır. 
Makalenin yapısal bütünlüğü bozulmadığı sürece sonuçlar, tartışma kısmı ile birlikte de verilebilir. 
 

Tartışma

 

Tartışma da sonuçlar açık ve kısa bir şekilde değerlendirilmelidir. Çalışmanın bulguları tekrar
edilmemeli, başka bir çalışmanın bulguları ile karşılaştırılıp tartışılmalıdır.Çalışma bulgularının
pratikteki önemi ve gelecekteki çalışmalara ön açma potansiyeli ifade edilmelidir. Bu bölümün en
sonunda, çalışmanın temel sonuçlarının ifade edildiği bir paragraf yer almalıdır. 
Teşekkür
Çalışmada yardım ya da destekleri bulunan kişi ya da kişilerin veya kurum yetkililerine teşekkür
edilebilir. 
 

Çıkar Çatışması  

 

Yazarların makalede sunulan veriler veya makalenin konusu ile ilgili olarak herhangi bir finansal
destek veya ilişkisinin olup olmadığını beyan etmek zorundadır. 
 

Kaynaklar 

 

Kaynaklar kullanım sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynak sayısı özgün araştırmalarda en çok 50, olgu sunumlarında en çok 20, editöre mektuplarda ise en çok 5 olmalıdır.Kaynaklarda yazar sayısı 6'dan fazla ise ilk 6 yazarın ismi yazılır ve sonrasında yazarların isimleri yerine ingilizce kaynaklarda " et al.", türkçe kaynaklarda " ve ark." yazılır.Kaynak olarak dergi kullanılıyorsa : yıl, cilt  sayı, başlangıç ve bitiş sayfaları verilir. Kitap kullanılıyorsa; sadece yıl ve başlangıç ve bitiş sayfaları verilir.

Tablo ve Şekiller 

 

Bütün tablolara metin içerisinde atıf yapılmış olmalı  ve makalede geçtikleri sıraya göre
numaralandırılmalıdır. Tablo başlıkları tablo üstünde ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
Tablo başlıklarının sonuna nokta konulmamalıdır. 
Her türlü çizim, grafik, resim, mikrograf ve radiograf "şekil" olarak adlandırılır. Bütün şekiller metin
içerisinde atıf yapılmış olmalı ve makalede geçtikleri sıraya göre numaralandırılmalıdır. Şekil
açıklamaları şeklin altına ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.  Şekiller jpeg, tiff, eps
formatlarında ve en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.  Kaynaklardan sonra açıklamalarıyla birlikte
her biri ayrı bir sayfada olacak şekilde makalenin sonuna eklenmelidir.
Tablolarda ve şekillerde kısaltma veya sembol kullanılmış ise altına dipnot olarak açıklanmalıdır. 
 

Dosya Formatı

 

Makalelerinizi Microsoft formatında (.doc) göndermeniz gerekmektedir. Makalelerde PDF  veya diğer
metin dosyaları kabul edilmemektedir. 
 

Derleme

 

Derlemeler, doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanmalıdır. Standart yazı şeklinden
farklıdır.  Öz ve kaynaklar hariç en çok 15 sayfa olmalıdır.  Giriş bölümü geniştir ve en az 3
paragraftan oluşmalıdır. İncelenen konunun neden önemli olduğunu ve hangi konuların ele alınıp
alınmayacağı açık olarak belirtilir. Materyal-Metod ve Bulgular kısmı bulunmaz. Tartışma kısmı da
giriş kısmı gibi geniş tutulmalıdır. Kişisel deneyimler doğrultusunda daha önce aynı konuda yapılmış
çalışmalar ve onların sentezi yapılmalıdır. Sonuç kısmı olarak da bir yorum ve değerlendirme
paragrafı bulunmalıdır. Kaynak sayısında bir sınırlama yoktur.
 

Olgu Sunumu

 

Tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Öz ve kaynaklar hariç en çok 10 sayfa olmalıdır.
Fotoğraf, şekiller ve şemalarla desteklenmelidir. Olgu sunumları giriş, olgu sunumu ve tartışma
bölümlerini içermelidir. 
 

Editöre Mektup
 
Şekil, çizim ve tablo içermez.Öz ve kaynaklar hariç en çok 5 sayfa olmalıdır. Son bir yıl içinde
dergide yayımlanan makale ile ilgili değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren yazılardır. Bir
makaleye ithaf olarak yazılmış ise sayı ve tarih eklenerek belirtilmeli ve metinin sonunda yazarın ismi,
kurumu ve adresi bulunmalıdır.

bottom of page